HUEMAP PLATFORM

HueMap Platform là nền tảng bản đồ số tỉnh Thừa Thiên Huế, cung cấp API bản đồ và API truy vấn, phân tích không gian đáp ứng nhu cầu về ứng dụng bản đồ, thông tin không gian trong các hệ thống thông tin, các ứng dụng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống ứng dụng khác của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Truy cập các tài liệu HUEMAP PLATFORM

Live Maps

Trải nghiệm HUEMAP PLATFORM

Trải nghiệm Live Maps

Maps APIs

Đặc tả các API được cung cấp bởi HUEMAP PLATFORM

Maps APIs

Maps Javascript APIs

Sử dụng HUEMAP PLATFORM dựa trên nền tảng Javascript

Hướng dẫn sử dụng